Beleid privacygegevens MARAI


Wij van MARAI respecteren de privacy van alle klanten, contactpersonen en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (persoonsgegevens), die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de hier vermelde doeleinden.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing onze diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden, zoals  bijvoorbeeld andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Ook kunt u bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of u al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In het geval u een verzoek hebt over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan dit privacy beleid.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Bij invulling contactformulier op onze website, uw naam, organisatie en email en/of telefoonnummer, om uw vraag in behandeling te nemen en daarop te kunnen reageren.
  2. Bij aanmelding nieuwsbrief, uw email en voornaam, om onze nieuwsbrief per e-mail op te sturen.
  3. Bij gebruik website worden cookies gebruikt om de website beter te laten functioneren, en beter vindbaar te zijn in Google. Door MARAI worden cookies niet voor andere doeleinden gebruikt zoals adverteren of doorverkoop van gegevens. U kunt het gebruik van cookies aan en uit zetten in uw browser.
  4. Bij ingehuurde specialisten, uw contact en factuur gegevens, specialisaties en eerder opdrachten om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie en om met de (potentiele) opdrachtgever inhoudelijk te kunnen communiceren.
  5. Bij (potentiele) opdrachtgevers, de contactgegevens van organisatie en contactpersonen, en inhoudelijke gegevens van een opdracht, om te kunnen communiceren, om een opdracht te kunnen uitvoeren, om een commerciële relatie te kunnen onderhouden, om intern kennis te kunnen delen, om onze CRM-administratie op orde te kunnen houden, en om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.
  6. Bij andere contactpersonen, zoals leveranciers, om met u te kunnen communiceren, voor onze CRM-administratie en om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om met u een overeenkomst aan te kunnen gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan.

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

  1. Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
  2. Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het bijhouden van een financieel administratie;
  3. Omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en uw belangen niet zwaarder wegen, deze belangen zijn samengevat: het belang om met u te kunnen communiceren, het belang om met onze opdrachtgevers over u te kunnen communiceren en onze financiële vergoeding af te handelen, om de overeenkomst met onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren, om een (commerciële) relatie met u te onderhouden, om een contactpersonenadministratie bij te houden;
  4. Op basis van uw toestemming, als u deze ons in specifieke gevallen geeft. De toestemming kunt u weer intrekken, de intrekking geldt dan voor de toekomst.

Verstrekking aan derden.

MARAI verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor interne doeleinden en om relaties persoonlijker en beter van dienst te kunnen zijn. In enkele gevallen moet MARAI persoonsgegevens met derden delen. Deze worden hieronder benoemd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan MARAI gebruikmaken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens in dat geval uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. MARAI sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Onze nieuwsbrief dienstverlener zorgt voor een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens.

Daarnaast moeten wij beperkte persoonsgegevens die in de financiële administratie voorkomen verstrekken aan een in Nederland gevestigd administratiekantoor.

Wij kunnen verplicht worden bepaalde persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Bewaartermijnen.

Gegevens die wij ontvangen via het contactformulier bewaren we in principe twee jaar, of langer als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst met u, of uw organisatie aangaan.

Uw e-mailadres blijft in ons nieuwsbriefbestand staan totdat u zich van de nieuwsbrief afmeldt.

Cookies worden opgeslagen gedurende de hiervoor, bij ‘cookies’ aangegeven perioden.

Gegevens van ingehuurde of potentieel in te huren specialisten worden bewaard zolang deze actief zijn.  Na beëindigen van de actieve periode worden de gegevens nog twee jaar bewaard. Wanneer een specialist kenbaar maakt niet (meer) wenst opgenomen te zijn in het gegevensbestand, zullen de gegevens worden verwijderd, anders dan de voor- en achternaam en het feit dat geen opname van contactgegevens is gewenst. U heeft altijd het recht om toestemming tot opname in te trekken, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem verwijderen.

Gegevens met betrekking tot een opdracht bewaren wij gedurende 7 jaar na het einde van de opdracht, gegevens in onze financiële administratie bewaren wij tot 7 jaar. Na afloop van een opdracht zullen wij uw basisgegevens (contactgegevens, C.V. e.d.) nog in ons systeem laten staan zolang u dat wilt. U kunt dan altijd aangeven uit het systeem te willen worden gehaald, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem verwijderen. 

Gegevens van (contactpersonen bij) klanten en leveranciers bewaren wij gedurende de looptijd van de relatie. Gegevens die relevant zijn in verband met een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkt, bewaren wij tot vijf jaar na het eindigen van de overeenkomst, gegevens in onze financiële administratie bewaren wij tot 7 jaar. Contactgegevens laten wij in het systeem staan totdat u dat niet meer wilt. U kunt altijd aangeven uit het systeem te willen worden gehaald, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem verwijderen.

Vragen over privacy?

U heeft onder andere het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, om te vragen om rectificatie, beperking of verwijdering daarvan, het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en – indien van toepassing – het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Voor vragen en verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u contact met MARAI opnemen: 

info@marai.nl  of  +31 850470842

Wij verzoeken u  zo specifiek mogelijk te zijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Wijziging van dit Beleid privacygegevens.

MARAI behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy beleid te wijzigen.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2020.

Menu